map
     โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2538 และก่อตั้งอยู่ในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีพื้นที่ 4 ไร่แบ่งเป็นฝั่งอนุบาลและฝั่งประถมศึกษา และเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2539 ปี พ.ศ.2541 คณะกรรมการโรงเรียนเห็นพ้องกันที่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน จึงขออนุญาตเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนในปีการศึกษา 2543

     ปี พ.ศ.2548 พญ.นลินี ไพบูลย์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน ได้ประชุมขอความเห็นชอบจาก ผู้ปกครองที่จะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นหลักสูตรสามัญที่เน้นภาษาอังกฤษกว่าหลักสูตรปกติ ซึ่งผู้ปกครองเห็นชอบ โรงเรียนจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหลังสูตรจากสำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งอนุญาตให้ดำเนินการได้

 
     
 
 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

น.ต. พ.ญ.นลินี ไพบูลย์

 
   
 
weera

ประธานฝ่ายอำนวยการโรงเรียน

นายวีระ กาญจนะรังสิตา

อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา รังสิต (คนแรก)

 
   
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเพ็ญสิริ สมเสียง